Комплекса на звяра

Превод и подбор: Aya


Сред мистиците и окултистите комплексът „древен маг" или „древен Звяр" се проявява така да се каже, в най-чист вид.
Първо, трудно е те да бъдат удържани от създаване на група, тъй като тя е това поле, където най-ярко се проявява тяхната сила и власт.

Второ, всяко знание, получено в резултат от практика­та или спонтанния пробив, те обръщат в инструмент за уп­равление на групата. По тази причина „древните магове" се отделят от самото Знание само в изключителни случаи. Обикновено те го дават на строго премерени порции, за да поддържат своя авторитет и най-главното - за да създават различни стъпала на Посвещението. Техните три най-важни признака са: търсенето на Сила и Власт, търсенето на Йерархия и Братство, търсенето на Битка. Създавайки нивата на Посвещението (наричат го по разли­чен начин според собствената си фантазия), те конструират Йерархията, Признанието на изключителността на всички подчинени адепти и тяхното противопоставяне на профаните превръща групата в Братство. Нивата на Посвещението пра­вят Братството йерархично. За да изглежда такава йерархия естествена и за да бъде осветена, този тип хора я разпрост­раняват в цялото мироздание. (Обърнете внимание - самите те често най-искрено вярват в това, че даденото описание на света е реално. Нещо повече, значителна част от тяхната сила и власт се основава точно на искрената вяра, която по пара­доксален начин съдържа в себе си известна доза цинизъм.)

        Накрая, търсенето на Битката ги принуждава да създадат концепция за врага. Както следва, целият Свят за древ­ния маг е Враг. тъй като не само не желае да му се подчинява, но и по своята същност е осквернен, неясен и примитивен. От психологическа гледна точка обаче да имаш такъв враг, чиято съпротива е неизчерпаема, където всяка победа изглежда малка и неубедителна, е все едно да нямаш никакъв враг.

        Преминаването на "тъмната страна на Силата" става мно­го лесно. Важно е да се разбере, че усвояването на толтекския мироглед не дава абсолютна гаранция, докато този мироглед остава само съвкупност от мисли и идеи. Само съсредоточа­ването върху безупречиостта u сталкинга води до това ниво на усилване на осъзнаването, когато ние сме в състояние в най-съкровените си дълбини да открием притаилия се и озлобен древен маг. Да открием в са­мите себе си това същество и да го преобразуваме е все едно да открием още един източник на енергия, тъй като мрачният комплекс на Звяра, през цялата ни лична история изпълнява ролята на акумулатор. Или не го пускат изобщо на свобода, или го пускат за кратко, а след това се срамуват от него и го крият още по-надълбоко - там, където му остава само да съ­бира Сила в надежда на бъдещи битки.

        Сталкингът и рекапитулацията могат да променят тази наглед благополучна ситуация. Ако в нашето несъзнавано комплексът на древния маг е активен макар и частично (подобни случаи не са редки), ние се подлагаме на сериозен риск. Новите потоци на Силата, променящи енергийния по­тенциал на системата и разклащащи хомеостазиса, новите способности на възприятието, активизирани от сънуването и виждането - всичко това е в състояние да издигне на повърх­ността личността на древния маг, а така ще се опорочи цялата по-нататъшна практика и ще се стигне до печални последст­вия.

Ето първите симптоми, на които трябва да се обърне внимание:

1.  Депресия след практиката - сънища, сталкинг и рекапи­тулация. (Неприветливост, раздразнителност, затворе­ност.)
2.  Остро преживяване на Силата като „избраност" по вре­ме на неконтролираните премествания на събирателната точка.
3.  Желание за „напускане на света", което в критични мо­менти може да граничи със стремеж към суицид.
4. Пристрастие към откровения от всякакъв характер, дори ако тяхното съдържание е съмнително (глас на „емисара", „безмълвно знание", различни „знаци" и др.).
5.  Пристрастие към сталкинг на ниво манипулация на дру­ги хора. Тук се отнася и пристрастието към скандализи­ращо или ексцентрично поведение.
6.  Желание за създаване „кръг на приближените" (клан или орган на магове) като инструмент за потвърждаване на собствената изключителност или за устройване на инт­риги против посветените.

        Депресията е най-обща и изпълнява функ­цията на „ранното предупреждение". Усещането за потисна­тост само по себе си може да говори за най-различни проце­си и изобщо няма отношение към комплекса на древния маг. Покрай външните, чисто енергетични причини, потиснатост­та и неприветливостта е общ проблем на сънувачите мъже... Рекапитулацията на подобна депресия относително леко разкрива нейните при­чини, независимо дали тя се крие в личните конфликти ная­ве или в нежелателните контакти по време на съновидения. Ако самите опити да се рекапитулират причините за потис­натостта предизвикват отчетливо раздразнение или ирационална злоба и пристъп на враждебност към всичко на света - това означава, че проблемът се крие по-дълбоко, в дефор­мацията на тонала. Това е неустойчива почва, в чиито дъл­бини може да се крие самия „древен Звяр", който е по-лесно да бъде изобразен като летящ флаер, но всъщност той е част от нашето същество, желаеща Власт и не приемаща Света. Обикновено той безкрайно повтаря нещо от рода на: „Светът е лош, хората са глупави и несправедливи към мен, притежа­ващия знание" Той крие в себе си презрение и гняв. И най-главното - повтарям: категорично избягва рекапитулацията и е закрит за осъзнаването. За да се разкрие е необходимо твърде значително усилие.

        Преживяването на Силата като моменти на избраност само на пръв поглед изглежда пряка и непосредствена про­екция на чувството за собствена важност. Безусловно самата мисъл за това, че си „допуснат" до необикновени психоенергетични състояния таи в себе си кълновете на самовъзвеличаването. Това е зародиш на патология и параноя. Може дори да се каже, че сама­та идея за избиране винаги е своеобразна маска, която със своя блясък и упоритост е призвана да скрие от околните (а най-вече от самия субект) дефектите на вътрешния свят. Ако човек се осмели да направи старателна и безпристрастна ре­капитулация, той в края на краищата ще открие в себе си то­вара на малоценността. Рекапитулацията често разкрива, че всеки „избраник" в съкровената си и изместена дълбина на собствения си образ се счита за отхвърлен от обществото човек. Една част от не­говия тонал редовно си повтаря „аз съм отхвърлен", „аз съм унизен".
В сънуването - на фона на повишена отчетливост и прозрачност на преживяванията по време на сън, достигани по принцип по насилствен, механичен път - с упоритост в конкретни упражнения, - такъв субект може често до полу­чава потвърждаване на това, че притежава „магическа Сила". Той води битки, посещава „учители", които му тълкуват вели­ката мисия, заради чието изпълнение се е появил на Земята, споделят му специални откровения - а как иначе? Всеки енергетичен факт, с който той се сблъсква в промененото състояние на възприятието, тоналът интерпретира като пот-върждение на неговото избиране, напълва го със съответно значение и съдържание.

        Желанието за напускане на света - се наблюдава като логическо развитие на предишните симпто­ми, ако неблагоприятната среда, въпреки субективната убе­деност в собственото величие на субекта, усилва своя натиск и заплашва да съкруши неговия „мит за самия себе си".
В ситуация на такова дълбоко противопоставяне духов­ният търсещ задължително се нуждае от Мит, който се основава на откровения и видения, станали пред­мет на личен опит в състоянията на измененото възприятие. От определен момент всеки перцептивен феномен, всеки глас „свише", всяка синхроничност става доказателство за нали­чието на невидими и доста значителни връзки, установени между субекта и големия Свят. Възприеманата Реалност губи присъщата й безличност, изпълва се със Сили, които актив­но се противопоставят на мисията на „избраника" или го по­твърждават и насочват. Средата на неговото субективно би­тие става поле за героични, емоционално наситени взаимодей­ствия. Въображението все повече се преплита с реалността и много феномени (живи и неживи) сякаш придобиват двойно значение - отвъдно и свръхестествено. При това свръхестес­твените отношения, които най-често са резултат от лъжливи интерпретации, излизат на преден план и придобиват по-го­лямо значение, отколкото всекидневните връзки и влияния, лежащи на повърхността.

        По такъв начин търсачът, поразен от „комплекса на Звяра", не е в състояние да забележи, че неговите контакти с околните стават грубо и непосредствено въплъщение на неговия егоцентризъм. Това е наистина парадоксално със­тояние. Считайки, че практиката постепенно го приближава към духовността, към висините на съвършенството, които често се разбират като висше безстрастие, истинско значение и сила, древният маг се задълбочава в собственото си хипертрофирано и видоизменено его. На несъзнателно ниво той реагира на фактите на опита като солипсист, тъй като не же­лае да признава ценността на световните процеси и прояви. Той винаги се намира в центъра на въображаемото поле, къ­дето другите хора могат да бъдат само обект на манипулации и упражнения - това, от което той се отдалечава при стран­стването към абсолютния Дух. Това е своебразен „магически аутизъм", прикрит зад традиционната риторика, прославяща потенциите на човешката природа, на думи отричаща егоиз­ма и утвърждаваща Божествената Любов.

        Всъщност колкото и магът да крие истинските мотиви в собственото несъзнавано, винаги става дума за величието на един-единствен Човек - самия маг. Затова игрите му с хората около него не представляват сталкинг в толтекския смисъл на тази дума. В тях нищо не се проследява, а само се модели­рат ситуации, безкрайно потвърждаващи превъзходството на „сталкера".

        Ако стане възможно тези цели да бъдат скрити, ако магът може да направи силно впечатление върху твърде не­опитните си колеги, неговата властна харизма способства за възникването на кръг от приближени - понякога фанатично предани на лидера и способни да осъществят всяко негово безумие. Така образът на мага получава окончателно въплъ­щение в нашия свят и с това обозначава неговата консерва­ция и духовна гибел.

        Ако не се взема под внимание целият обем на несъзнателните противоречия, пораждащи комплекса на „древния маг", безупречността лесно престава да изпълнява главната си функция на събирател на енергия, разширяваща възможността на възприятието и приближава­ща ни до Реалността. Безупречността се превръща в още един хитроумен вариант на ескейпизма, тя ни отвежда в полето на субективните предпочитания и измамните самоуспокоения.
След като позабравим за сталкинга и рекапитулацията, започваме да следваме не безупречността, а симпатичния ни субективен образ на безупречността. И е без значение какъв именно се оказва този образ. Може да изглежда на самия себе си „свят", може да се счита за носител на безжалостна­та Енергия, подобно на свирепия Шива, преобразуващ миро­зданието - всичко това са само плодове на саморефлексията, израснали на фона на несъзнателното самолюбуване и маги­ческия егоцентризъм. Всички те са образи на Звяра.

        Задържането в позицията на новия виждащ е най-важ­ната цел на толтекската дисциплина. Запазването на трезвомислие и обективност, недопускането в света на разширения опит на предвзети оценки и на „собствения си образ" (който е винаги no-добър или no-лош от това, което сме в действител­ност и затова се оказва източник на неточности и заблуди).

        Този фрагмент е също своего рода тест. Ако ви е стана­ло скучно, докато сте го чели, ако всичко това ви изглежда излишно, без пряко отношение към формирането на ваше­то „магическо същество", към психоенергетичната ви Транс­формация - това е признак да сте нащрек. Настъпило е време сериозно да се замислите защо сте решили да се обърнете към толтекската дисциплина. Не се ли крие в сумрака на вашето несъзнавано образът на „древния маг" - властна фигура, пре­биваваща на пиедестала на чувството за собствена важност, която вие просто сте се опитали да облагородите с неописуе­мото сияние на нагуала? Трябва да бъдете пределно открове­ни със самите себе си.

 Из: "Неведомият човек", Алексей Ксендзюк


ХАОС МАГИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА

Хаос магия:

Хаос Монашество Liber KAOS
Семинар по сигил магия. Част 1

Семинар по сигил магия. Част 2

Семинар по сигил магия. Част 3

Семинар по сигил магия. Част 4

Хаос магията - магически тероризъм

Приложение и практическа работа с  Хаосферата

Principia Chaotica

Трик за ума

Урано-варварски речник

Сигили, жезли и животът на един хаос магьосник
Изследване на практиките на Сеидр
Еклектизъм срещу Хаос Магия
Гнозис - методи за постигане
Сянката знае...пермутации при работата с двойника
Техники за развиване на енергийното тяло
Псевдономикон
Сигилион
Формулиране на намерение
Три етапа на намерение
Архетипните лабиринти
Комплекса на звяра

 

Биографии

Алистър Кроули
Остин Озман Спеър


Скандинавска митология

Тор Гръмовержец
Фрея
Нордическото световно дърво
Один
Балдар
Залезът на Боговете

Осъзнато сънуване и ОИТ:

Биохимия на осъзнатото сънуване
Liber LLL - Осъзнато сънуване
Някои жалони на сънувача
Хакери на сънуването
Тибетска йога на съня - встъпителна практика.
Проект  Lucida Momenta
Смъртоносните сънища за сила
Техники за развиване на енергийното тяло

 
OBE речник на някои термини и съкращения
ОВЕ или как да напускаме съзнателно тялото си - Етап 1
ОВЕ или как да напускаме съзнателно тялото си - Етап 2
ОВЕ или как да напускаме съзнателно тялото си - Етап 3
OBE - Техники за бързо намиране на обекти
ОВЕ - Техники за излизане от фаза

Сталкинг

Как е устроена събирателната ни точка /СТ/?
Shifting & Lifting – начинът за трансформация
Випасана for Dummies
Сталкинг в практиката на сънуване
Огледално поведение Как огледалните неврони ни позволяват да общуваме с другите


Дискордианство:

Митът за Ябълката на раздора
Що е то дискордианство?
Пътят на объркването
Какво Дискордианството не е ?
Новият IOT - Дискордиански разказ от автора на The Chaos Chronicles

Работа с елементи:


Инвокация на елементите - предварителна медитация
Инвокация на елементите
Инвокация на елемента Вода
Инвокация на елемента Въздух
Инвокация на елемента Земя
Инвокация на елемента Огън


Йоруба култове

Произход на популярните религиозни култове в Бразилия
Лоа във вуду магията
Жу-жу
Ве-Ве
Вуду кукли - направа и използване
Дамбала
Отвари

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Illuminates of Thanateros:

IOT България
IOT Северна Америка
IOT Австрия
IOT Австралия
IOT Великобритания
IOT Бразилия
IOT Германия
IOT Швейцария

Саитове за Хаос Магия:

ChaosMagazin (на немски)
The Autonomatrix

Thanateros.org
Страница на Фил Хайн

In Chaos!

Chaos Matrix

Страница на fra.717

Boudicca's Bard

Chaostatic.com

Ordered Chaos
Spiralnature Thee

Temple of Psychick Youth

Arcanorium College

Блог на Дейв Лий

Baphomet
Austin Osman Spare
IOT’s Ouranian Barbaric Online Dicitionary
An Interview With Peter J. Carroll
An Interview with Peter Mastin
Страницата на Питър Карол

Дискордианство

Discordian.com
23 Apples of Eris
Summa Discordia
Principia Discordia Forum
Eris
Official Erisian Klock Measure
The Principia Discordia
Discordianism
Discordian and Erisian Oline Resources
PrincipiaDiscordia.com
Apocrypha Discordia
ErisWerks.org
Pages from the Book of Life

Магически библиотеки:

Hermetic.com
Sacred Texts
Arcane Archive

Магически библиотеки с
раздел за Хаос магия:

Eight of Wands
Chaos Magic: Encyclopedia
 
Phil Hine: E- books

Sacred Texts: Chaos Magic

Chaos Spells from the AutonomatriX

Chaos Matrix

Occult Underground

Real Magick

The Arcane Archive

Chaoism and Chaos Magick

LibraryThing

Sigils, Servitors, Egregores, and Godforms

Осъзнато сънуване и ОИТ:

Хакери на сънища - форум
Хакери на сънища - лаборатория
Целостность
Dream hackers: forum
Хакерос: материали
SecondAttention.org
The Monroe Institute
OBE Research Foundation
Michael Raduga: School of OBE Travel
Lucidology.com
Lucidity.com
DreamPush.com
Tibetan Dream Yoga Part 1
Tibetan Dream Yoga Part 2
Dream Yoga

Трансперсонална псохология

Transpersonal.hit.bg
Българска асоциация по трансперсонална психология
Холотропна психотерапия
Holos-bg.com

Кастанеда и нагуализъм:

Клиъргрийн БГ
Cleargreen.com
Тенсегрити групи в България
Energia-info.ru
Nagualist.com
The Four Winds
Castaneda.start.bg
Nagual.net
Carlos Castaneda
Анти – Кастанеда
AlchemyLab.com

Руни:

Рунна гилдия
Runaraven.com
Sunnyway.com
Runic Alphabet/ Futhark
Tarahill.com

Crystalinks.com

Arild-hauge.com

Runemaker.com
Runesecrets.com

Блог на Едред Торсън


Сатанизъм:

Temple of Set
Temple of Set: FAQ on Satanism
NineAngles Info
Order of Nine Angles
Joy of Satan
Church of Satan
Broderhood of Satan
Satanic Network
SpiritualSatanist.com
TheisticSatanism.com
Black Goat Cabal

Демонология:

Demonic Bible
EsotericArchives.com: Goetia

Goetia Magick
The Lesser Key of Solomon
Demonolatry
DeliriumsRealm: Goetia
DeliriumsRealm: Demon List
JOS: Demons, the Gods of Hell
The 72 Goetia Spirits
Sacred-texts.com: Goetia article
Demonology Guide

Таро

Колелото на съдбата (на руски)
Галерия Таро
Taroteca
InterTarot Gallery
Albideuter.de
Arcana XV

Енохова магия:

Enochian Magic
Sacred-texts.com: Enochia
Sacred- texts.com Norton’s Imperium
Hermetic.com: John Dee
Hermetic.com: Enochia
DonaldTyson.com
GD: Enochian
Enochian Handbook
Enochian Books

Телема:

Thelema.org
SanctuaryOfThoth.com
Thelemic Golden Down
OTO
Hermetic Order of the Golden Dawn
Magickal Library

Kenneth Grant and the Merovingian mythos
Kenneth Grant “Aie Memory” by Ian Fries
The Sword Of Horus
Kenneth Grant Gallery
666books.com
Kenneth Grant and Typhonian OTO

Теургия:

Theurgia Goetia
Аlchemywebsite.com
Theurgia or On the Mysteries of Egypt
The Art Theurgia Goetia
Abramelin The Mage
Sacred-Texts.com: Sacred Magic of Abramelin

Египетска магия:

Modern Egyptian Ritual Magick
Temple of Set
The Egyptian Mystical Rites
Scholl of Ancient Egyptian Religion & Magic

Чернокнижие

Русское Чернокнижие
Черная Магия

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ Copyright © 2009 Colors of Magic